خاطرات خودش هم زینت بخش خاطرات شد

درخواست حذف این مطلب

زینب مداح درباره چگونگی آشنایی اش با مهدی اسحاقیان و ازدواجشان می گوید: از قبل با خانواده همسرم آشنایی مختصری داشتیم، دختر همسرم (شهید مهدی اسحاقیان) زن برادر من شده بود و از طرفی آقا مهدی ، عضو گروه طرح بشارت بود. در این طرح، کار آقا مهدی این بود که به دیدار خانواده می رفت و وصیتنامه و خاطره را جمع آوری می کرد تا بتواند به صورت کتاب در بیاورد، مهدی دوست داشت خاطرات را جمع آوری کند و نمی دانست روزی خاطرات خودش هم زینت بخش کتاب های خاطرات می شود.